Privacy Statement

Knowledge Solution BV vindt het van essentieel belang om de privacy van haar websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers te beschermen. Privacygevoelige informatie behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in vertrouwen. Op deze pagina staat de privacyverklaring van Knowledge Solution BV. We adviseren je deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Knowledge Solution BV, gevestigd aan de Edvard Munchweg 61, 1328 MK Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39073052, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hieronder beschreven in deze privacyverklaring.

A. Werving en Selectie

1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, op andere wijze aanmeldt, of wordt aangemeld, om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie en persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Persoonlijke gegevens zullen niet worden geregistreerd in een database en/of systeem.

2. Toestemming

Wanneer uw gegevens aan Knowledge Solution BV worden verstrekt stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven onder A – item 1.
U heeft het recht om uw toestemming hiervoor op ieder gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

3. Het verwerken van persoonsgegevens.

Wij verwerken uw contactgegevens, foto’s, informatie m.b.t. het wervingsproces, zoals vastgelegd in uw cv en genoemd in de correspondentie met Knowledge Solution BV.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens.

Uw gegevens zullen worden bewaard gedurende het wervingsproces en tot aan de afronding hiervan. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

B. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst/ dienstverleningsovereenkomst

1. Aangaan dienstverband

Bij het aangaan van een dienstverband/ dienstverleningsovereenkomst bij Knowledge Solution BV zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om een arbeidsovereenkomst op te stellen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. Wij leggen uw persoonsgegevens niet vast in een systeem en/of database. Als u een zelfstandige ondernemer bent, zullen wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze verwerken t.b.v. het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst.

2. Verstrekken persoonsgegevens

U bent verplicht om Knowledge Solution BV alle persoonsgegevens te verstrekken welke wettelijk nodig zijn om uw arbeidsovereenkomst / dienstverleningsovereenkomst uit te kunnen voeren.

3. Persoonsgegevens

Voor dit doeleinde verwerken wij (mits van toepassing) uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, Burgerservicenummer, gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.

4. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst bewaard zo lang Knowledge Solution BV dit wettelijk verplicht is en indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Knowledge Solution BV te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

C. Uw rechten

1. Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties:

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Knowledge Solution BV.

2. Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Knowledge Solution BV.

3. Beveiliging

Knowledge Solution BV. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Knowledge Solution BV. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Knowledge Solution BV. verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

4. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Knowledge Solution BV, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@knowledgesolution.nl of Edvard Munchweg 61, 1328 MK Almere. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 035-6254290.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.

5. Wijzigingen

Knowledge Solution BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Knowledge Solution BV.

Download: Privacy_statement