Knowledge Flex

KS-Flex Logo

Knowledge Flex, onderdeel van Knowledge Solution, is een ervaren en betrouwbare Partner op het gebied van detachering in de ICT en biedt een hoge kwaliteit van dienstverlening naar haar opdrachtgevers bij de tijdelijke inzet van ICT specialisten.

Om te voldoen aan de vereiste normering in de markt, t.a.v. het beschikbaar stellen van personeel naar onze opdrachtgevers zijn wij momenteel in de procedure voor de aanvraag van het door de Stichting Normering Arbeid (SNA) uitgegeven NEN4400-1 certificaat. Na de ontvangst van de NEN4400-1 certificering zal Knowledge hiermee worden opgenomen in het SNA register.

De NEN 4400-1 certificering garandeert dat een onderneming aan haar verplichtingen uit arbeid voldoet en het SNA-keurmerk mag dragen. Ook kan er met deze certificering, mits noodzakelijk, een beroep worden gedaan op de disculpatieregeling welke sinds 1 juli 2012 van toepassing is. Hiermee is de opdrachtgever gevrijwaard voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid indien er 30% van het totaal van het factuurbedrag wordt voldaan op onze G-rekening.

Het SNA (Stichting Normering Arbeid) keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde
inspectie-instelling. Indien er aanleiding is tot een frequenter inspectiepatroon, kan dit worden uitgebreid tot vier keer per jaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot gerichte inspecties als daar aanleiding voor is.

Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

NEN4400-1

NEN 4400-1 is een certificering welke regelmatig wordt gecontroleerd middels inspecties en stelt eisen aan bedrijven die personeel beschikbaar stellen.

Deze eisen gaan onder andere over de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting en het beheren van identiteitsdocumenten. Als werkgever kun je er daarnaast vanuit gaan dat er wordt gecontroleerd of een inhuurkracht wel mag werken in Nederland.

Ondernemingen die het SNA Keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm en handboek normen SNA. Het SNA Keurmerk beperkt het risico omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Als SNA gecertificeerde onderneming (detacheringsbureau, aannemer, payrollbedrijf, uitzendbureau) laat u met het keurmerk zien dat u betrouwbaar bent en uw zaken op orde heeft.

NEN 4400-2

De NEN 4400-2 is de certificering voor buitenlandse ondernemingen die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen in Nederland en tevens substantiële bedrijfsactiviteiten in eigen land hebben. NEN 4400-2 richt zich grotendeels op dezelfde aspecten als NEN 4400-1.